Privacy en cookies

Body blocks

Aangepast op donderdag 23 januari 2020- 17.51

Privacy beleid vzw Aviato

Vzw Aviato hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens.

Vzw Aviato verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig de bepalingen uiteengezet in deze privacyverklaring, opgemaakt in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (zijnde de ‘Algemene Verordening Gegevensbescherming – hierna: ‘AVG’).

Vzw Aviato verwerkt persoonsgegevens die aan haar worden overgemaakt. Dit heeft o.a. betrekking op namen, contactgegevens, IP-adressen, etc. De persoonsgegevens worden op een veilige manier bewaard en alle toegangen tot de persoonsgegevens van betrokkenen worden geregistreerd.

Als bezoeker van de website, onderneemt mogelijks verschillende acties op de website van vzw Aviato. U zoekt bijvoorbeeld naar vacatures en vzw Aviato neemt kennis van gegevens en slaat gegevens op met betrekking tot de functies waarop u zoekt en die u selecteert, evenals de vacatures waarop u reageert, de hoeveelheid activiteiten of tijd van uw meest recente activiteit op de website, of enige andere acties op de website. Vzw Aviato zal enkel gegevens bewaren die rechtstreeks voortvloeien uit de door u ondernomen acties. Indien u beschikt over een account, geeft u tevens uw toestemming dat vzw Aviato u mag contacteren op basis van uw voorkeur instellingen. 

U beschikt te allen tijde over de mogelijkheid om uw account en gegevens te verwijderen via ‘My Aviato account – Gebruiker annuleren.

Vzw Aviato maakt eveneens gebruik van cookies om uw surfervaring te vereenvoudigen en de inhoud van de website www.aviato.be af te stemmen op uw noden, behoeften en specifieke voorkeuren. Voor meer informatie hieromtrent, gelieve het cookie beleid van vzw Aviato te willen raadplegen.

Voor verdere vragen, informatie of opmerkingen betreffende het Privacy beleid van vzw Aviato, gelieve contact op te nemen met de verwerkingsverantwoordelijke via het contactformulier of via: 

   Vzw Aviato

   Bluepoint Brussels, A. Reyerslaan 80, 1030 BRUSSEL

   BE0667936060

   info@aviato.be

 1. Verwerkingsdoeleinden
  • Vzw Aviato verzamelt en verwerkt enkel de aan haar verstrekte persoonsgegevens van betrokkenen die minimaal nodig zijn, en dit met het oog op de tenuitvoerlegging van de doeleinden van de onderneming (administratiebeheer werkzoekenden, klantenadministratie, uitvoering van opdrachten, facturatie, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame, etc.).
  • Passende technische en organisatorische maatregelen werden genomen zodat de beveiliging en het vertrouwelijk karakter van de persoonsgegevens van betrokkenen gewaarborgd worden, waarbij deze gegevens steeds up-to-date worden gehouden.
 2. Rechtsgronden van de verwerking
  • Persoonsgegevens worden door vzw Aviato verwerkt op basis van Artikel 6.1. a) (de toestemming van de betrokkene), b) (noodzakelijkheid voor de uitvoering van een overeenkomst of voor het nemen van bepaalde maatregelen voorafgaand aan een overeenkomst), c) (noodzakelijkheid om te voldoen aan een wettelijke verplichting voor vzw Aviato) of f) (noodzakelijkheid voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van vzw Aviato of een derde) van de AVG.
  • In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens door vzw Aviato geschiedt op basis van Artikel 6.1. a) van de AVG, heeft de betrokkene te allen tijde het recht zijn toestemming in te trekken, conform Artikel 7.3. van de AVG.
 3. Overdracht aan derden
  • De persoonsgegevens van de betrokkene zullen desgevallend gedeeld worden met eventuele andere partijen, gevestigd in de Europese Economische Ruimte, die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn met vzw Aviato of met enige andere partner. Dit betreft o.a. de rechtstreekse partners van vzw Aviato, zoals Actiris en VDAB, alsook de werkgevers(organisaties) zelf.
  • Vzw Aviato verzekert dat voormelde andere partijen eveneens de vereiste technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens van de betrokkene.
 4. Bewaarperiode
  • De persoonsgegevens verwerkt door vzw Aviato voor de tenuitvoerlegging van diens doeleinden, zullen bewaard worden gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten van de onderneming te voldoen (o.a. op vlak van boekhouding, anti-witwasverplichtingen, etc.).
  • Indien vzw Aviato uw persoonsgegevens bewaart voor een langere termijn omwille van historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden, dan worden de geschikte maatregelen hiertoe genomen.
 5. Recht van inzage, rectificatie, gegevenswissing (‘recht op vergetelheid’), beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens
  • De betrokkene heeft te allen tijde het recht op inzage in zijn persoonsgegevens, rectificatie van onjuiste en/of onvolledige persoonsgegevens, wissing van hem betreffende persoonsgegevens, beperking van de verwerking van zijn gegevens en het maken van bezwaar tegen de verwerking van zijn gegevens conform Artikel 6.1. e) of f) van de AVG, met inbegrip van profilering op basis van voormelde bepalingen.
  • Betrokkene beschikt over het recht van overdraagbaarheid van zijn persoonsgegevens, waarbij hij een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens kan verkrijgen en zijn persoonsgegevens kan laten doorsturen naar een andere vennootschap.
  • Teneinde zich te beroepen op voormelde rechten, dient de betrokkene een uitdrukkelijk verzoek hiertoe te richten aan vzw Aviato via het contactformulier.
 6. Direct marketing
  • De betrokkene heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.
 7. Sociale media
  • Vzw Aviato maakt gebruik van sociale media om diens diensten en werkzaamheden via veelgebruikte en hedendaagse kanalen te verspreiden. Het gebruik van sociale media wordt duidelijk aangegeven op de website www.aviato.be.
  • Elk sociaal media kanaal heeft een eigen Privacy & Cookie beleid betreffende de manier waarop zij persoonsgegevens verwerken. Betrokkenen dienen aldus het Privacy & Cookie beleid van het kanaal in kwestie te aanvaarden. Vzw Aviato is hier geenszins voor verantwoordelijk. Wij raden betrokkenen aan het Privacy & Cookie beleid van de sociale media kanalen waarvan zij gebruikmaken zorgvuldig te raadplegen.
 8. Klachten
  • Voor vragen en/of klachten kunnen betrokkenen contact opnemen met Aviato via het contactformulier.
  • De betrokkene heeft eveneens het recht om klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – contact@apd-gba.be).

 

Top